Lampy sklep: regulamin

REGULAMIN SKLEPU


Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lampysklep.com.pl prowadzony jest przez Marcina Norasa prowadzącego działalność gospodarczą i jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Świdnicka 27 lok. 55; 40-711 Katowice, NIP 9542594236, REGON 242865652, adres poczty elektronicznej: info@lampysklep.com.pl.

1. WARUNKI SPRZEDAŻY

Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż opraw oświetleniowych drogą wysyłkową poprzez stronę internetową lub w siedzibie firmy.

Oferowane wyroby są nowe, pełnowartościowe, zawierają 24 miesięczną gwarancję producenta oraz instrukcję obsługi.

Zamówienia mogą być składane w sklepie internetowym poprzez „koszyk zamówień” albo drogą mailową (info@lampysklep.com.pl).

Zamówienie powinno zawierać dokładną nazwę (symbol) lampy, ilość sztuk i cenę. W celu uniknięcia pomyłek wskazane jest określenie kolorystyki lampy, kloszy, sposobu wykończenia.

Nasz sklep umożliwia zamówienie lamp modyfikowanych pod kątem potrzeb klienta, a więc niestandardowych (np. o zmienionych wymiarach, kolorystyce, kloszach itp.). Należy wówczas dokładnie określić uzgodnione modyfikacje.

Wysyłając zamówienie należy podać niezbędne do wysyłki dane osobowe i adresowe, a więc imię i nazwisko (lub nazwę firmy) dokładny adres z kodem pocztowym, numer telefonu kontaktowego, przedział czasu (godziny), w którym ma być dostarczona przesyłka i ewentualnie dane do faktury VAT.

Dane osobowe klienta będą zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób Nieuprawnionych. Klient ma prawo do zażądania natychmiastowego usunięcia jego danych z bazy sklepu.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej; Mozilla Firefox w wersji 9.0 lub nowszej; Safari w wersji 5 lub nowszej; Opera w wersji 11.6 lub nowszej; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Aby złożyć zamówienie należy dodać produkt/y do koszyka zamówień, następnie wyświetlić koszyk, wybrać sposób dostawy i kliknąć przycisk ‘Przejdź dalej’. W następnym kroku należy wypełnić formularz zamówienia i kliknąć ‘Przejdź dalej’. W kolejnym kroku należy wybrać formę płatności, a także zaakceptować Regulamin Sklepu i na końcu kliknąć przycisk ‘Zamawiam’. Poprawnie złożone zamówienie potwierdza komunikat „Dziękujemy. Zamówienie zostało przyjęte”.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podany w czasie składania zamówienia adres e-mail wiadomość, która potwierdza przyjęcie zamówienia. W momencie otrzymania tej wiadomości zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.

2. CENY, PŁATNOŚCI, KOSZTY PRZESYŁEK.

Ceny oferowanych wyrobów są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są wyszczególnione przy każdej lampie i dotyczy wysyłki 1 sztuki. Uwaga! Przy zamówieniu większej ilości lamp koszty spedycji nie sumują się, zazwyczaj jest to kwota stała lub zwolnienie nabywcy z opłat spedycyjnych (zależnie od rodzaju lamp i wartości przesyłki). W przypadku zamówień o większej wartości jest możliwość uzyskania rabatu (nie dotyczy wyprzedaży i promocji).

Należność za zamówione lampy można regulować w następujących formach :

- wpłata pełnej kwoty na firmowe konto bankowe:

mBank

Nr rachunku: 10 1140 2004 0000 3802 7744 0161

MN Interiors

Ul. Świdnicka 27/55

40-711 Katowice

- za pobraniem- zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze towaru

- wpłata uzgodnionej zaliczki na konto bankowe i zapłata gotówka pozostałej części kurierowi przy odbiorze towaru. Przy zapłacie gotówką kurierowi dowodem zapłaty jest list przewozowy.

- płatność gotówką - przy odbiorze osobistym zamówionych lamp.

Termin dostawy lamp wynosi do 21 dni kalendarzowych, lecz w ogromnej większości przypadków czas ten wynosi 1-4 dni robocze. Termin ten liczy się w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem od dnia wpływu przelewu lub w przypadku wyboru płatności za pobraniem od dnia zakupu.

3. REKLAMACJE

Reklamacja może zostać złożona na różne sposoby, w tym pisemnie na adres: ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice lub mailowo na adres info@lampysklep.com.pl. Dla ułatwienia przebiegu reklamacji dobrze, aby w treści reklamacji znalazły się informacje: jakiego produktu/produktów dotyczy reklamacja, czego dotyczy, opis wady/wad produktu, kiedy zostało złożone zamówienie, imię oraz nazwisko zamawiającego.

Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia. Jeśli do stwierdzenia podstawy reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do sprzedawcy, klient zostanie poproszony o dostarczenie produktu na koszt sprzedawcy na adres: ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. ZWROTY

Konsument może zwrócić (odstąpić od umowy kupna) towar w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny. Aby zachować termin 14 dni kalendarzowych wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone na przykład pisemnie na adres ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice lub mailowo na adres info@lampysklep.com.pl.

Termin 14 dni kalendarzowych liczy się od dnia, w którym produkt zostaje objęty w posiadanie przez konsumenta (a nie od dnia złożenia zamówienia).

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Środki pieniężne zostają zwrócone niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o zwrocie towaru. Zwrócone zostaną wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty dostawy produktu (nie bierze się pod uwagę dodatkowych kosztów, które wynikają z wybranego przez klienta sposobu dostawy). Sprzedawca ustali z klientem sposób, w jaki zostaną zwrócone środki pieniężne.

Konsument powinien niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych (licząc od dnia odstąpienia od umowy) zwrócić produkt (wysyłkowo lub osobiście). Konsument może zwrócić produkt na adres: ul. Świdnicka 27/55, 40-711 Katowice.

Jeśli wybrany przez Konsumenta sposób dostawy produktu jest droższy od najtańszego sposobu dostawy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

W przypadku zwrotu produktu, który został wyprodukowany na życzenie klienta i według niestandardowej specyfikacji Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu.

5. GWARANCJA

Producent udziela 24 – miesięcznej gwarancji na zakupione wyroby. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji wynikające z ujawnienia się w tym okresie ukrytych wad materiałowych lub powstałe z winy producenta.

Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wyrobu do producenta lub serwisu. Reklamację należy zgłosić niezwłocznie po ujawnieniu się uszkodzenia i nie dokonywać prób usunięcia wady (w szczególności konstrukcyjnej).

Produkt reklamowany powinien zawierać kartę gwarancyjną i dokumentację lub opis uszkodzenia (wady).

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikłe na skutek:

- nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem lub jego konserwacji (np. uszkodzenia mechaniczne takie jak np. zbity klosz, zarysowania powstałe przy myciu i konserwacji, szorowanie, mycie rozpuszczalnikiem, substancjami żrącymi itp.),

- w wyniku zastosowania przewodów podłączeniowych niewłaściwej długości bądź przekroju,

- w wyniku niewłaściwego podłączenia przewodów,

- w wyniku zainstalowania oprawy oświetleniowej przez osobę nieuprawnioną,

- na skutek wadliwej instalacji elektrycznej budynku,

- w wyniku zjawisk losowych (pożar, przepięcia sieci, wyładowanie elektryczne, zalanie, itp.),

- w trakcie niewłaściwego przechowywania (np. w warunkach dużej wilgotności) bądź transportu,

-zastosowania żarówek o większej mocy niż podaje producent,

Gwarancja traci ważność w następujących przypadkach:

- w wyniku zastosowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,

- na skutek zmian konstrukcyjnych lub przeróbek dokonanych przez użytkownika,

- na skutek stwierdzenia przez serwis ingerencji we wnętrze wyrobu przez osoby niepowołane,

- w przypadku stwierdzenia przez serwis jakichkolwiek zmian w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieuprawnione,

-stosowania żarówek o mocy wyższej niż dopuszcza producent.

6. UWAGI KOŃCOWE

Na życzenie klienta możemy dołączyć do wyrobu deklarację CE.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa

...jest pusty
Login
Nasza strona domyślnie używa plików cookie. Informacje o plikach cookie oraz instrukcje ich wyłączenia znajdziesz w Polityce plików Cookie.